کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Panel 1/2 | 4GB - Disk Quota : 4GB
Bandwidth : Unlimited
UPTIme : 100 %
SSL : Active
HDD : Hyper SSD Ver
Security Sys: Hyper Network Security
Addon Domains : Unlimited
Parked Domains : Unlimited
Subdomains : Unlimited
مناسب برای پشتیبانی تا 300 بازدید آنلاین همزمان

Panel 1 | 5GB - Disk Quota : 5GB
Bandwidth : Unlimited
UPTIme : 100 %
SSL : Active
HDD : Hyper SSD Ver
Security Sys: Hyper Network Security
Addon Domains : Unlimited
Parked Domains : Unlimited
Subdomains : Unlimited
مناسب برای پشتیبانی تا 350 بازدید آنلاین همزمان

Panel 2 | 8GB - Disk Quota : 8GB
Bandwidth : Unlimited
UPTIme : 100 %
SSL : Active
HDD : Hyper SSD Ver
Security Sys: Hyper Network Security
Addon Domains : Unlimited
Parked Domains : Unlimited
Subdomains : Unlimited
مناسب برای پشتیبانی تا 450 بازدید آنلاین همزمان

Panel 3 | 10GB - Disk Quota : 10GB
Bandwidth : Unlimited
UPTIme : 100 %
SSL : Active
HDD : Hyper SSD Ver
Security Sys: Hyper Network Security
Addon Domains : Unlimited
Parked Domains : Unlimited
Subdomains : Unlimited
مناسب برای پشتیبانی تا 550 بازدید آنلاین همزمان

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.80.177.176) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution