تماس با ما

اطلاعات تماس

وقتی شما به ما نیاز داشته باشید، ما اینجاییم.

فروش

موضوعات مربوط به فروش و تمدید سرویسها

تلفن: (5735 2842 021) 98+
ایمیل: sales@pasargadweb.com

روابط عمومی

موضوعات مربوط به فروش و تمدید سرویسها

تلفن: (5735 2842 021) 98+
ایمیل: info@pasargadweb.com

فنی

پشتیبانی فنی سرویسهای میزبانی

تلفن: (5735 2842 021) 98+
ایمیل: support@pasargadweb.com